Chống phần mềm độc hại và chống virus

Chủ động bảo vệ dữ liệu, ứng dụng và hệ thống của bạn khỏi các cuộc tấn công mạng tiên tiến. Với Acronis Cyber Protect, không gian mạng của bạn được bảo vệ trong thời gian thực với các công nghệ phát hiện hành vi dựa trên MI để chống virus, chống phần mềm độc hại, chống mã độc tống tiền và chống ăn cắp tiền điện tử.

Basic Antivirus
399.000 VND/PC/năm
 • -Bảo vệ chống phần mềm độc hại
 • -Bảo vệ chống ransomware
 • -Đánh giá lỗ hổng bảo mật
 • -Khám phá dữ liệu (bản đổ bảo vệ dữ liệu
 • -Đánh giá lỗ hổng bảo mật
Get Started
Advanced Security
999.000 VND/PC/năm
 • -Bảo vệ chống phần mềm độc hại
 • -Bảo vệ chống ransomware
 • -Đánh giá lỗ hổng bảo mật
 • -Khám phá dữ liệu (bản đổ bảo vệ dữ liệu
 • -Đánh giá lỗ hổng bảo mật
 • -Bảo vệ thời gian thực zero day
 • -Quyét và bảo vệ dữ liệu sao lưu và phục hồi
 • -Lọc các trang web độc hại
 • -Ngăn chặn lỗ hổng
Get Started
Premium Suite
1.699.000 VND/PC/năm
 • -Bảo vệ chống phần mềm độc hại
 • -Bảo vệ chống ransomware
 • -Đánh giá lỗ hổng bảo mật
 • -Khám phá dữ liệu (bản đổ bảo vệ dữ liệu
 • -Đánh giá lỗ hổng bảo mật
 • -Bảo vệ thời gian thực zero day
 • -Quyét và bảo vệ dữ liệu sao lưu và phục hồi
 • -Lọc các trang web độc hại
 • -Ngăn chặn lỗ hổng
 • -Khắc phục và ứng phó sự cố bảo mật
 • -Khả năng hiển thị sự cố tới tổ chức bảo mật
Get Started